تشویقی

تقدر از همکار نمونه

با نام خداوند مهربان قدر دانی می کنیم از زحمات استاد فرهیخته و فرزانه سرکار خانم عادله حسین زاده همه پیشرفت‌های معنوی و مادی بشر ریشه در تربیت افراد دارد که از منبع زلال ایمان، معرفت، تعهد و ایثار معلم سیراب می‌شوند. از این منظر کشور وامدار همه استادانی است که به حق چراغ هدایت بشریت رابه تأسی از پیامبر …

ادامه مطلب »