آرشیو ماهانه: مهر ۱۴۰۰

محتوای آموزشی پودمان اول حسابداری اموال و انبار

پودمان اول عنوان درس مبحث لینک دانلود نوع محتوا اموال و انبار پودمان اول قسمت اول https://www.aparat.com/v/AoZxq/# فیلم پودمان اول قسمت دوم https://www.aparat.com/v/pwuG8/# فیلم پودمان اول قسمت سوم https://www.aparat.com/v/Ten4w/# فیلم پودمان اول قسمت چهارم https://www.aparat.com/v/08ega/# فیلم پودمان اول قسمت پنجم https://www.aparat.com/v/CI7Lm/# فیلم پودمان اول قسمت  ششم https://www.aparat.com/v/hx9FB/# فیلم پودمان اول قسمت  هفتم https://www.aparat.com/v/IT4Lg/# فیلم پودمان اول قسمت  هشتم https://www.aparat.com/v/YOQCz/# فیلم

ادامه مطلب »

محتوای آموزشی پودمان اول حسابداری بهای تمام شده‌ و مالیاتی

پودمان اول عنوان درس مبحث لینک دانلود نوع محتوا بهای تمام شده پودمان اول قسمت اول www.aparat.com/v/7l8Pv/?t=7 فیلم پودمان اول قسمت دوم www.aparat.com/v/1bnVu/?t=14 فیلم پودمان اول قسمت سوم www.aparat.com/v/Tz1JN/?t=4 فیلم پودمان اول قسمت چهارم www.aparat.com/v/FHry0/?t=1 فیلم پودمان اول قسمت پنجم www.aparat.com/v/f1Iri/?t=1 فیلم

ادامه مطلب »

محتوای آموزشی پودمان دوم صورتهای مالی

عنوان درس مبحث لینک دانلود نوع محتوا صورتهای مالی   پودمان دوم قسمت اول www.aparat.com/v/c40eO/?t=0 فیلم پودمان دوم قسمت دوم www.aparat.com/v/P5OkR/?t=0 فیلم پودمان دوم قسمت سوم www.aparat.com/v/rNy8v/?t=0 فیلم پودمان دوم قسمت چهارم www.aparat.com/v/0Ysrz/?t=0 فیلم پودمان دوم قسمت پنجم www.aparat.com/v/83IzH/?t=0 فیلم

ادامه مطلب »

محتوای آموزشی پودمان اول صورتهای مالی

عنوان درس مبحث لینک دانلود نوع محتوا صورتهای مالی   پودمان اول قسمت اول www.aparat.com/v/xIadO/?t=15 فیلم پودمان اول قسمت دوم www.aparat.com/v/V6l3b/?t=0 فیلم پودمان اول قسمت سوم www.aparat.com/v/WYg6Q/?t=0 فیلم پودمان اول قسمت چهارم www.aparat.com/v/j9dx5/?t=13 فیلم

ادامه مطلب »